HKBU Elite Athletes Admission Scheme - Scholarship Presentation Ceremony

2021.11.02