HKBU Elite Athletes Admission Scheme - Scholarship Presentation Ceremony

2017.10.11