HKBU Elite Athletes Admission Scheme - Scholarship Presentation Ceremony

2018.10.23