HKBU Elite Athletes Admission Scheme - Scholarship Presentation Ceremony

2019.10.17