HKBU Elite Athletes Admission Scheme - Scholarship Presentation Ceremony

2020.10.22